Kormányzati Hitelesítés Szolgáltató

 • Általános Szerződési Feltételek és egyéb szabályzatok módosulása

  2016-04-18 14:38

  A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. módosítja a PKI Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeit, amely 2016.05.15-től kiegészül egy új alfejezettel (4.1.4 pont), mely a Szolgáltató és az ügyfelek közötti előfizetői szerződések egyoldalú módosításának feltételeit szabályozza. Emellett a NISZ Zrt. az új, tárolóelemmel ellátott személyazonosító igazolványokhoz (eSZIG) 2016.05.15-től minősített időbélyegzés szolgáltatást is nyújt, emiatt szintén szükségessé vált az ÁSZF-PKI kiegészítése, valamint a kapcsolódó szabályzatok - Időbélyegzés Szolgáltatási Rend (ISZR) és a Szolgáltatási Szabályzat (HSZSZ-M) - módosítása.

  Az egyoldalú szerződésmódosítás részletei: az ÁSZF-PKI új, 4.1.4 pontja alapján a Szolgáltató az ügyfelekkel kötött előfizetői szerződést az alábbi esetekben jogosult egyoldalúan módosítani:

  a.)    ha jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja,
  b.)    az előfizetői szerződésben, vagy az ÁSZF-ben foglalt feltételek bekövetkezése esetén azzal, hogy a módosítás nem eredményezheti a szerződés feltételeinek lényeges módosítását. Ilyen esetek: b1) gazdasági, és/vagy műszaki körülmények olyan változása, amelyek következtében a Szolgáltató az ügyfélnek nyújtott szolgáltatást a korábbiakhoz képest megváltozott feltételekkel képes csak nyújtani, b2) a szolgáltatások megfelelő minősége biztosításának szükségessége, b3) elírások javítása, b4) a közérthetőséget szolgáló, az adott rendelkezés tartalmát, vagy a már nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit érdemben nem érintő javítások, pontosítások, átfogalmazások, a szöveg szerkezetében történő módosítások b5) amennyiben a módosítás az ügyfél által igénybevett szolgáltatás valamely jellemzője, vagy valamely rendelkezés tekintetében az ügyfélre nézve kedvezőbb változást eredményez,
  c.)    vis maior, vagy a szolgáltatón kívül álló bármely körülményben bekövetkezett lényeges változás indokolja.

  Szolgáltató az előfizetői szerződés egyoldalú módosítása esetén az ügyfeleket a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal köteles értesíteni az alábbi módok valamelyikén:

  a.)    elektronikus levélben, az ügyfél által e célra megadott e-mail címre
  b.)    egyéb elektronikus hírközlés útján, utalással az internetes honlapon történő közzétételre.

  Az előfizetői szerződés egyoldalú módosítása esetén az ügyfelek jogosultak a szerződést minden hátrányos jogkövetkezmény alkalmazása nélkül az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül, indoklás nélkül felmondani. Amennyiben ezen határidőn belül az ügyfél nem él a  felmondási jogával, úgy ezen magatartás az ügyfél részéről a feltételek elfogadását jelenti.

  Minősített időbélyegzés szolgáltatás az eSZIG-hez: az új, tárolóelemmel ellátott személyazonosító igazolványok e-aláírás funkciójához 2016.05.15.-től a NISZ Zrt. minősített időbélyegzés szolgáltatást is nyújt, díjmentesen. Az időbélyegzés szolgáltatást az ügyfelek csak az eSZIG-gel történő elektronikus aláíráshoz jogosultak igénybe venni magánemberként illetve állampolgárként; a szolgáltatás használata üzleti, munkahelyi vagy ilyen jellegű szakmai tevékenység céljából nem megengedett. A szolgáltatás igénybevételéhez olyan számítógépes e-aláírás alkalmazást kell használni, amely biztosítja, hogy az időbélyeg kérés a beküldés előtt az eSZIG-en tárolt minősített tanúsítványhoz kapcsolódó magánkulccsal aláírásra kerül.

  Az időbélyegzés szolgáltatást az állampolgárok az eSZIG e-aláírás szolgáltatásával együtt igényelhetik az okmányirodákban, kormányablakokban, az új eSZIG igénylésekor, integrált Szolgáltatói Szerződés keretében. Azon ügyfeleinknek, akik az eSZIG okmányukhoz korábban - 2016.01.01 és 2016.05.14 között - kötöttek velünk szerződést az e-aláírás szolgáltatásra, a NISZ Zrt. egy értesítést fog kiküldeni e-mailben az egyoldalú szerződésmódosításról, melynek célja a korábbi szerződés kiterjesztése az időbélyegzés szolgáltatásra is, az ÁSZF-PKI fentiekben jelzett új, 4.1.4 pontjában leírtaknak megfelelően.

  Az eSZIG-hez kapcsolódó időbélyeg szolgáltatást a NISZ Zrt. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (Nytv.) 29/C. §-a értelmében, jogszabályi kijelölés alapján (84/2012. (IV.21.) Korm. Rendelet 7/C. §) nyújtja az állampolgárok számára, az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. számú törvény (Eat.) szerinti minősített szolgáltatóként, figyelembe véve ezen jogszabályok, valamint a 3/2005 (III.18.) IHM rendelet, illetve a 414/2015. (XII.23.) Korm. rendelet (SzigR) rendelkezéseit.

  A kiegészített ÁSZF-PKI v1.5, továbbá a módosított Időbélyegzés Szolgáltatási Rend (ISZR v1.2) és a Szolgáltatási Szabályzat (HSZSZ-M v1.6) dokumentumok elérhetőek a honlapunk SZABÁLYOZÁSI DOKUMENTUMOK menüpontjában, valamint az ESZIG E-ALÁÍRÁS INFORMÁCIÓK menüpontjában is.

  Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy amennyiben a fentiek szerinti ÁSZF módosítással nem értenek egyet, úgy a jelenleg hatályos ÁSZF 4.3 pontja szerint jogosultak előfizetői szerződésüket 15 napos felmondási időhöz kötött rendes felmondással megszüntetni legkésőbb a jelen közlemény szerinti ÁSZF-PKI módosítás hatálybalépésének időpontjáig, azaz 2016. május 15. napjáig.